..::..برخی از ویژگی های روانشناختی مسابقه تنیس..::..